پورتفولیوی پایانه مسافربری

ایستگاه قطار بین شهری آباده

ورق پانچ 2000متر مربع

گریلیوم پره ای 400متر مربع

ایستگاه قطارشهری اقلید

ورق پانچ1800متر مربع

گریلیوم پره ای 200متر مربع

ورق کامپوزیت 400متر مربع

تایل آلومینیومی 80 متر مربع

ایستگاه مترو میدان امام حسین

ورق کامپوزیت 2000متر مربع

گریلیوم 2200متر مربع

لوکسالون 600متر مربع

آهنکشی 4800متر مربع

فرودگاه کیش – سال 1374

گریلیوم200متر مربع

گریلیوم پره ای600متر مربع

لوکسالون 400متر مربع

ایستگاه مترو اتمسفر

گریلیوم2600متر مربع

لوکسالون1800متر مربع

ورق کامپوزیت 600متر مربع

تایل 600متر مربع

کناف 150متر مربع

آهنکشی 3000متر مربع

ایستگاه مترو اکباتان

ورق کامپوزیت 2900متر مربع

دامپا 1200متر مربع

تایل 450متر مربع

لوکسالون 500متر مربع

کناف 300متر مربع

گریلیوم 250متر مربع

آهنکشی3500متر مربع

ایستگاه مترومیدان انقلاب

ورق کامپوزیت 2500متر مربع

تایل 2500متر مربع

گریلیوم 1000متر مربع

آهنکشی 5000متر مربع

ایستگاه مترو اصفهان

گریلیوم پره ای 2000 متر مربع

لوکسالون 1000 متر مربع

کناف 300متر مربع

ورق کامپوزیت200متر مربع

ایستگاه مترو صادقیه

گریلیوم 2300متر مربع

لوکسالون 1200متر مربع

آهنگری 3500متر مربع

ایستگاه مترو شریعتی(ظفر)

ورق کامپوزیت 3000متر مربع

گریلیوم پره ای 2000متر مربع

تایل مرکب 400متر مربع

تایل وسط پانچ 200متر مربع

ایستگاه راه آهن تهران

گریلیوم 2000متر مربع

لوکسالون 150f 400متر مربع

زیرگذر چهارراه ولی عصر

ورق کامپوزیت 3000متر مربع

آهنگری 3000متر مربع

فرودگاه بین المللی کیش – سال 1390

تایل مرکب1200متر مربع

ورق کامپوزیت 600 متر مربع

گریلیوم 450 متر مربع