پورتفولیوی مراکز آموزشی

دانشگاه ماهان

گریلیوم 1500متر مربع

گریلیوم پره ای 300متر مربع

جهاد دانشگاهی کرج

تایل وسط پانچ 1000متر مربع

کناف 900متر مربع

تایل مرکب 400متر مربع

ورق کامپوزیت 350متر مربع

مرکز آموزشی رودشور

تایل آلومینیومی 1800مترمربع