ساختار سازمانی:

گروه کدکن مبین سازه برای اجرای مدل کسب و کار خود به گونه‏ای هدفمند، ساختار زیر را طراحی نموده تا از طرفی بهترین خدمت را به مشتری ارائه و از طرف دیگر بهترین عملکرد را از منابع انسانی خود استخراج نماید. به بیان دیگر چنین ساختاری این اطمینان را به ما می‏دهد که در قبال ذینفعان ارزش آفرین بوده و از نهایت هم‏افزایی واحدهای مختلف شرکت بهره‏مند باشیم. بدین ترتیب تمامی واحدهای کارکردی از انجام مطلوب خدمات و اهداف شرکت پشتیبانی می‏نمایند.