پورتفولیوی پایانه مسافربری

ایستگاه متروی دولت آباد

اتاق هاي کنترل ايستگاه متروي دولت آباد
کف کاذب فولادي 800 متر مربع
تايل آلومينيومي نمايان 4000 متر مربع

ایستگاه متروی بعثت

اتاق هاي کنترل ايستگاه متروي بعثت
کف کاذب آلومينيومي 700 متر مربع
ديوار کاذب ضد حريق کناف 180 متر مربع
تايل آلومينيومي نمايان 3000 متر مربع
گريليوم پره اي 850 متر مربع
ورق کامپوزيت 2150 متر مربع

ترمينال مسافربري فرودگاه امام خميني

تايل هوک آن 3300 متر مربع

ايستگاه متروي شهدا

سقف کاذب لوور لوکسالون 900 متر مربع
تايل آلومينيومي 3000متر مربع
سقف کاذب کامپوزيت 3200 متر مربع

ايستگاه متروي تبريز

سقف کاذب کامپوزيت 3000 متر مربع
گريليوم پره اي 1000 متر مربع

ايستگاه متروي بعثت

تايل آلومينيومي نمايان 3000 متر مربع
گريليوم پره اي 850 متر مربع
ورق کامپوزيت 2150 متر مربع

ايستگاه راه آهن رشت

تايل آلومينيومي وسط پانچ 60*60 4200 متر مربع