پورتفولیوی مراکز آموزشی

دانشگاه آزاد واحد الکترونيک

سقف کاذب کناف 100 متر مربع
تايل آلومينيومي نمايان 350 متر مربع

دانشکاه محقق اردبيلي

گريليوم سلولي 450 متر مربع