تایل آلومینیوم

ردیفشرح قلممشخصاترنگضخامت (mm)ابعاد (cm)واحد
1تایل آلومینیومی
نمایان وسط پانچسفید
0/63
60×60
متر مربع
2تایل آلومینیومی
نمایان بدون پانچ
سفید
0/63
60×60
متر مربع
3تایل آلومینیومی
نمایان تمام پانچ
سفید
0/63
60×60
متر مربع
4تایل آلومینیومی
مخفی وسط پانچ
سفید
0/63
60×60
متر مربع
5تایل آلومینیومی
مخفی بدون پانچ
سفید
0/63
60×60
متر مربع
6تایل آلومینیومی
مخفی پانچ دار
سفید
0/63
60×60
متر مربع
7تایل آلومینیومی
نمایان وسط پانچ
سفید
0/63
30×30متر مربع
8تایل آلومینیومی
نمایان بدون پانچ
سفید
0/63
30×30متر مربع
9تایل آلومینیومی
نمایان تمام پانچ
سفید
0/63
30×30متر مربع
10تایل آلومینیومی
مخفی وسط پانچ
سفید
30×30متر مربع
11تایل آلومینیومی
مخفی بدون پانچ
سفید
30×30متر مربع
12تایل آلومینیومی
مخفی پانچ دار
سفید
30×30متر مربع