سقف کاذب لوکسالون 84-R

باند لوکسالون 84Rاز فرم دادن ورق کویل آلومینیومی به عرض111میلیمتر و به ضخامت 0/5 تا0/7 میلیمتری باند هائی با مقطع خاص 84 میلیمتر تولید میگردد.این باندها در طول حداکثر 6متر و با رنگ های متنوع کوره ای مایع و یا پودری الکترواستاتیک قابل ارائه می باشد . باند های لوکسالون 84-Rپس از نصب با ایجاد شکاف 16میلیمتری نسبت بهم بصورت خطوط موازی با مدول 10سانتیمتر دیده می شود.سقف کاذب لوکسالون خود به سه دسته زیر تقسیم می گردد.

1-سقف کاذب باز (بدون مغزی)
در روش سقف کاذب باز، نصب باندهای لوکسالون روی زیر سازی مخصوص بصورت موازی با فاصله 16میلیمتر از یکدیگر نصب میگردد. شکاف حاصل از فاصله دو باند باز که باعث تبادل هوای داخل و پشت سقف کاذب می گردد.

2-سقف کاذب بسته
در روش سقف کاذب بسته، نصب فاصله شکاف بین باندها با پروفیل مغزی به دو صورت صاف یا معکوس پوشانده می شود.

3-سقف کاذب شیبدارکرکره ای
باندهای84Rرا می توان با استفاده از زیرسازی مخصوص بصورت شیبدار کرکره ای نصب نمود.

سقف-کاذب-لوکسالون